ལག་ཆ། | དེབ་ཆུང་། | དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། | མི་ཚོགས།                          

སྤྱི་སྤྱོད་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས། (UTFC)
 
 


མ་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས།

སྒྱུར་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས།

མ་ཡིག་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག

སྒྱུར་ཡིག་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག

སྒྱུར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་འདིར་ཡར་སྐྱེལ་འཇོག་བྱེད་རོགས།

ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཡིག་གི་གནས་ཡུལ།

ཆ་རྐྱེན་འདི་དག་ངས་དང་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

འདིར་གནོན་ནས་ཞབས་ཞུ་ཆ་རྐྱེན་གཟིགས་རོགས།


 

གཟུགས་སྒྱར་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས།

དཔེར་བརྗོད།

“ཡིག་ཆའི་མིང་འདོགས་སྟངས།”  གཟུགས་སྒྱུར་ཡིག་ཆར་མིང་འདོགས་པའི་སྐབས། དབྱིན་ཡིག་གཅིག་པུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རོགས། ཡིག་ཆའི་མིང་ལ་བོད་ཡིག རྒྱ་ཡིག དེ་བཞིན་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡི་གེ་སྟེ ། “/&” སོགས་བེད་སྤྱོད་མ་གཏོང་རོགས། 

“ཡིག་ཆའི་གཟུགས།” (Document Format) ཡིག་ཆ་བཟོ་སྐབས། ཡིག་ཆའི་གཟུགས་ལ་ཡིག་ཆས་“word document format” (.doc) བེད་སྤྱོད་མ་གཏོང་རོགས། “Rich Text Format (.rtf)” ཁོ་ན་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རོགས།

དཔེར་བརྗོད།
ཡང་དག་པ།: mydocument.rtf
ནོར་བ།: my/&*.txt, ངའི་ཡིག་ཆ.txt, mydocument.doc

UTFC ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཡ་ལན་འདིར་གཟིགས་རོགས།
ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་གིས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་ཡར་སྐྱེལ་ནས་བརྗེ་སྒྱུར་བྱེད་ཆོག

 

 

> UTFC དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་པ།

 

ལག་ཆ་ UTFC

> UTFC ཡི་སྐོར།

> UTFC ཡི་ལག་ཆ།

> ཡིག་ཆའི་སྒྲིག་ཨང་།

> ཞབས་ཞུའི་ནང་དོན།


བཀོད་བྱུས།